Hooikt Online Gebruiksvoorwaarden van de websiteDe internetdiensten en websites van Hooikt online worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en te accepteren.
Alle rechten op de inhoud van de websites van HOOIKTONLINE berusten bij HOOIKTONLINE, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van HOOIKTONLINE.
HOOIKTONLINE behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de websites voor. Ook behouden we het recht om ingezonden berichten/gegevens te weigeren zonder daarover enige verantwoording te moeten afleggen
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van HOOIKTONLINE en haar toeleveranciers op de inhoud van de websites van HOOIKTONLINE, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan HOOIKTONLINE c.q. haar toeleveranciers.
Gebruiker mag de inhoud van de websites van HOOIKTONLINE slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de websites van HOOIKTONLINE op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken zonder de toestemming van HOOILTONLINE
De verwerking van de gegevens op de websites van HOOIKTONLINE en de tot standkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. HOOIKTONLINE kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de websites van HOOIKTONLINE is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de websites van HOOIKTONLINE aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door/voor derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. HOOIKTONLINE is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de websites van HOOIKTONLINE voor gebruiker.
Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met HOOIKTONLINE
Op elk gebruik van de websites van HOOIKTONLINE zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Bij het gebruik daarvan dient u:
in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

Gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onzewebsites, of voor derden;
Het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de websites van HOOIKTONLINE heeft verkregen;
Het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de websites van HOOIKTONLINE
Het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
Het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de websites van HOOIKTONLINE zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn.
Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn.
U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de websites van HOOIKTONLINE.
Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:
uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt, de plaats waar het staat en een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;
Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
Een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden; en uw handtekening .

Indien we desondanks alle mogelijk genomen voorzorgen toch nog een afbeelding of dergelijke op deze site moest staan en dat in strijd zou zijn met de auteursrechten, laat het ons dan weten en we verwijderen die dadelijk.


U kunt de informatie zenden aan:

Info@hooiktonline.be